2003 • Ουδέν τυράννου δυσμενέστερον πόλει / Naught is More Hostile to a City than a Tyrant

Μάσκες και ειδικές κατασκευές
Ρωμαϊκή Αγορά, Παραγωγή του Πολιτιστικού Τμήματος της Ομοσπονδίας Τραπεζικών υπαλλήλων